سایت دوست داران حضرت آیت الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی
برگه ای تاریخی از کارت تبریک مرحوم آقا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
پنجشنبه, 09 مهر 1394 ساعت 19:53

تصویری پخش نشده از کارت تبریک مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی به مناسبت عیدالله الاکبر،عید سعید غدیر در 81 سال قبل به حضور استاد بزرگوارشان آیت الله معظم مرحوم آقا میرزا محمد همدانی قدس سره (از قم به همدان) ضمناً از آقا زاده معظم ایشان جناب مستطاب حجةالاسلام و المسلمین آقای ثابتی همدانی جهت در اختیار قرار دادن این نامه کارت تبریک کمال امتنان را داریم.

 
بقاء دین سروده ای از مرحوم آقا درباره غدیر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
چهارشنبه, 08 مهر 1394 ساعت 12:43

چـــون خـــاتم رسـل کــه بـود فــخر انـبیا                 از حــق گـــرفت مــنزلت و شأن اصـــطفا

آورد دیـــن کــــامل و بــــهر ابـــــــــقاء آن                 گـــفتا نـــــبی عـــــلی بــود از جانب خدا

پــس شــد امـام بــعد نـبی مـرتضی علی                 کو هست اشرف ازهمه کس بعدمصطفی

پس یــــــــازده تـــــنند ز اولاد حـــــضرتش                  بـا اســــم و نـــام کـــرد مــــعیّن جدا جدا

هم در کــــتاب خــویش خــداوند ذوالجلال                 فـــــرموده است بـــر هـــمه مــولا و مقتدا

هم گفته است ختم رسل بارهاکه هست                چــون مـن دلیل و حجت بـــر جمله ماسوا

تــــا بعد بــــــازگشتش از حـــــــجةالوداع                  انـــدر غـــــــدیر خــــم بَرِ صــــدها هزارها

تــا امـــــر بــــلّغ آمـــدش از سوی کردگار                  بـــهر اطـــاعتش نشـد از آن مکــــان جدا

کــــــردند از جــــهاز شتــر مــنبری و رفت                 بــــالا و او گــــرفته عـــلی را بـه دســتها

انشـــا نــــمود خـــــطبۀ غـــرّا و گـفت او                 بــــعد از ادای حـــمد بــــه درگــاه کــبریا

تـــبلیغ کــــرد آنـــچه خدا امـــر کرده بود                 حــق رســالت او بــــنمود ایــن چنین ادا

مـــولا بـهر کسی که مــنم این علی بود                   مـــولای او که گـــفته چــــنین کـردگار ما

گفت این پـیمببر و همه بشنیده اند از او                  هر کـس که بود حاضر و بشنید گفته ها

مــردم گــرفته دور عـــــلی را و با شتاب                 رفــــتند بـــهر بــیعت او کــــرده دست وا

از جــــــمله زودتــــر عــمر آمـــد حضور او                 بگشــاد دست و بـــــخٍّ او رفـت بـــــر هوا

بــــا اقــــتدا بـــه امــــر خدا کـرد کار خود                حـجّت تــــمام کــــرد بــه مـردم به مقتضا

امـــا هــــزار حـــیف کــه جـمعی منافقین                بـــگذاشــتند امـــــر خــــدا را بــــه زیــر پا

چــــون از جــهان پــیمبر ما رفت، این گروه                 کــــردند غــــصب حـــق عــــلی شاه اولیا

شــد آنــچه شـد کـه دین خدا رفت از میان               این است وضع دین و هم این است حال ما

بـــــیدار شــــو ز خـواب مسلمان و فـکر کن                دیـــن آن چـنان چرا شد و ما این چنین چرا

تـــرسم (علی) فــراتر از این گـر سخن بری                سنّی فــقط نــه، شــیعه زنـــد نق و نق مرا

 
روضه در بیت مرحوم آقا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
جمعه, 13 شهریور 1394 ساعت 05:04

مراسم روضه در بیت مرجع راحل حضرت آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی (اعلی الله مقامه) با حضور مرجعیت اعلی شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی مدظله العالی برگزار شد.

 
ولادت با سعادت امام رضا علیه آلاف و التحیة و الثنا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
سه شنبه, 03 شهریور 1394 ساعت 13:46

در مــه ذیــقعده طـالع گشت از فـــیض خدا                     آفــــــتاب دیگـــــری در خـــــاندانِ مــــصطفی

خـانۀ مـوسی بــن جعفر گشت انـور از کسی                   کو وجودش روشنی بخش است برارض وسما

حــــجّت هشـتم بــه دنــیا پـا نهاد و مقدمش                    کـــرد روشـــن دیــدۀ زهــرا و چــشم مرتضی

در زمــــین آمــــد بـــه دنـیا و زعـــلّو مــنــزلت                     بـــــر فـــــراز آســــمان مــنـزلت بـــــنهاد پـــا

عــــالم آل مـــــحمد دیـــده در عــالم گشود                      افــــتخار عــــالم و آدم، ولیّ حـــق، رضــــــا

پــیشوای دیــــن ســمّی جـدّ والایش عــلی                     آنکه جاری حکم او شد بر قدر هم چون قضا

روز مــیلادش بــگویم مـن بــه رسـم تــهنیت                      درّ مـــــنظوم آورم در مــــــــحفل اهــل صـفا

با علومش کــرد خاضع دشمنان از هر فریق                      رو بــبین در گـــفته ها و بـــحثهای پــر صـدا

ضـــامن آهـو شـد و آهـو به بندش بازگشت                     تــا نگردد شــرمسار آنکــه بــه او بــرد التجا

دیــد چـــون آن مـــعجزش صـیاداز مردانگی                      کــــرد آهـــو را بـــرای خـــاطر حـــضرت رها

آن بــــزرگی را بــــبین کـــو ضـامن آهو شود                    تــا کــه حـیوانــی نــماید از کــرم حـاجت روا

هـم بـزرگی کرد او هم طفل آهو خورد شیر                     بــــرد صـــــیاد آخـــر آهـــو را بـــه نزد طفلها

رفت اســــتهزا کـــند او را پــلیدی، حضرتش                    گفت با تــمثال شـیری خــورد او را جا به جا

مــعجزات و خــارق عــادات او بـُد بی شمار                     مــعترف بــر آن بـــود بـــیگانه هــمچون آشنا

چونکه راضی بودبر آنچه خداراضی به اوست                     زیـن سبب نـام شریف حـضرتش بـاشد رضـا

 

آرزو دارم کــه از لطــفش بـــه مـن مـــنت نهد                   چون (علی) از صدق دل بر درگهش باشد گدا

 
سیزدهم شوال سالگرد آیت الله العظمی بروجردی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
پنجشنبه, 08 مرداد 1394 ساعت 10:30

ناله و افغان چرا تا عرش اعلا رفته است؟/
آیت الله بروجردی ز دنیا رفته است/
از جهان سرمایه علم و کمال و معرفت/
جان فضل و فهم و جود و زهد و تقوی رفته است/
حامی دین مبین و پیشوای مسلمین/
با سر افرازی ز دنیا سوی عقبی رفته است/
آه کرد آن آفتاب آسمان دین غروب/
وای کز دریای دانش در یکتا رفته است/
چون به منزل با صفا بار امانت را رساند/
سوی جنت شاد با قلب مصفا رفته است/
چون که اندر راه دین عمر عزیزش صرف شد/
جان به جانان داد و در دامان زهرا رفته است/
او حق چون بود اندر جسم ما مانند جان/
حق بود گر من بگویم جان ز تن ها رفته است/
بوده چون دنیائی از علم و فضیلت راستی/
می توان گفتش که دنیائی ز دنیا رفته است/
ما همه بودیم زیر سایه لطفش عزیز/
وا اسف کان سایه دیگر از سر ما رفته است/
حوزه علمیه تنها نیست زین غم داغدار/
هر کجا بینی همین اندوه و غوغا رفته است/
در عزایش خاک غم ریزند بر سر مرد و زن/
در فراقش صبر و تاب از پیر و برنا رفته است/
بوستان مرتضی گردیده از مرگش خزان/
از گلستان پیمبر سرو رعنا رفته است/
او برفت و تام نیکش هست باقی در جهان/
گر چه در ظاهر جنابش از نظرها رفته است/
آری آری چون شود فانی کسی کز سعی او/
پرتو اسلام از قم تا اروپا رفته است/
پرچم اسلام از ایران به آریکا کشاند/
نور دین از جهد او زین جان به آن جا رفته است/
هر کجا بینی بساط دین و دانش در رواج/
از ثری آوازه آن تا ثریا رفته است/
حوزه علمیه گر دارد فقیه و مجتهد/
هر طرف بینی خطیب و مرد دانا رفته است/
بیرق کفر و ضلالت هر کجا باشد نگون/
پرچم دین هر کجا دیدی که بالا رفته است/
نام قرآن رفته گر از شرق تا غرب جهان/
این همه از فیض آن دست توانا رفته است/
تا قیامت با بزرگی نام او جاوید ماند/
چون که آثارش فزون از حد و احصا رفته است/
کی تواند این بیابانها شرح فضلش را دهد/
گر چه از اهل سخن اینجا سخنها رفته است/
خوش به حالش ای(علی صافی)و آن روح پاک/
کاین چنین از این جهان با حظ اوفی رفته است/
(شعر از مرجع ولایی مرحوم حضرت آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی)

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 2 از 37